Info
Oddelki
POKLIČITE NAS 01/ 241 31 48PIŠITE NAMBrezplačna številka: 080 11 08
0
0,00
Vaša košarica je prazna.

Splošni pogoji poslovanja in naročanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
 

Ob naročilu revij


Naročnik z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene naročnino za izbrano revijo ali revije z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«).

MKZ naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.

Naročilo revije s poštno dostavo se sklene za posamezno obračunsko obdobje z avtomatičnim podaljšanjem naročnine za naslednje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku. Posamezno obračunsko obdobje traja 12 mesecev, in se šteje od prvega dne v mesecu, v katerem je bilo oddano naročilo (od prvega dne tega koledarskega meseca, npr. 1. 1., 1. 2, itd.) do poteka 12 mesecev. Vsakokrat veljavni cenik je objavljen na spletni strani www.mladinska-knjiga.si/revije. Naročnik lahko pisno odpove naročnino za prihodnje obračunsko obdobje pred iztekom posameznega obračunskega obdobja in še 8 dni po prejemu prve številke revije novega obračunskega obdobja. V tem primeru se glede obveščanja in vračanja revije smiselno uporabijo določila o odstopu od pogodbe. Naročnik pošlje pisno odpoved naročnine na revije@mladinska-knjiga.si ali na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Zaledna pisarna, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno na želeni naslov ob izidu posamezne številke revije.

MKZ bo elektronski naslov naročnika na podlagi 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah uporabljala tudi za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov. V kolikor naročnik takšnih sporočil ne želi prejemati, lahko na naročilnici zavrne uporabo svojega elektronskega naslova z označitvijo kvadratka pred besedilom: »Ne želim prejemati elektronskih sporočil o ponudbi podobnih izdelkov.« in kadarkoli kasneje ob vsakem prejetem sporočilu na tej podlagi.

Revije Ciciban, Cicido, Cici zabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje ob izidu, avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino. Naročnina se zaračuna v enem ali največ treh obrokih. Število obrokov naročnik izbere sam in jih označi na naročilnici. Prvi obrok zapade v plačilo 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v 15 dneh od poziva MKZ, da plača ves preostanek naročnine. Če naročnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka.

Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. V primeru, da obveznosti ne izpolni, naročnik soglaša, da lahko MKZ podatke o naročniku pridobi od pristojnih upravljavcev podatkov.

Pravica do odstopa od pogodbe:
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, ima naročnik pravico, da v 14 dneh, v primeru dogovora o plačilu naročnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov revije@mladinska-knjiga.si ali na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Zaledna pisarna, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani www.mladinska-knjiga.si/pravna-obvestila, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 080 12 05 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške.

Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer naročnik sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, razen če se je naročnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal na naslov MKZ. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu MKZ za te izvode izstavi račun po veljavnem ceniku za posamezno številko revije. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora v primeru plačila na obroke naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. Naročnik, ki vrne izvode, ki so vidno uporabljeni ali poškodovani in tako z vidika dejavnosti MKZ blaga ni več možno tržiti, je vseeno dolžan plačati MKZ dogovorjeno kupnino za posamezno številko. Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Zaledna pisarna, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. V primeru odstopa od pogodbe naročnik tudi ni več upravičen do uporabe digitalnih vsebin, če jih je prejel kot darilo ob naročilu.

MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena, naročnik pa tudi v dodatnem roku ugotovljenih tveganj oz. pomanjkljivosti ne odpravi. V tem primeru odstop MKZ učinkuje s potekom dodatnega roka za odpravo ugotovljenih tveganj oz. pomanjkljivosti.

MKZ skladno s členi 71-88 Zakona o varstvu potrošnikov odgovarja za neskladnost naročenega blaga. MKZ sprejema reklamacije oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga na tel. št. 080 12 05 in na elektronski naslov revije@mladinska-knjiga.si. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. V primeru neskladnosti blaga lahko naročnik zahteva od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). MKZ v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr.

Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji, veljavnimi v času nakupa, hranijo v Zaledni pisarni Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku brezplačno dostopna na podlagi njegove zahteve, ki jo pošlje na tel. št. 01 241 31 48 ali na elektronski naslov revije@mladinska-knjiga.si.

MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki zavezujejo MKZ kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mladinska-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Zaledna pisarna, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska-knjiga.si/pravna-obvestila, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-poštni naslov ___________________________________

Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv
izdelka ter količino):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56_______________________________________, ki je odprt pri _______________________________________.


Opombe:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Datum in podpis potrošnika _________________________________________________________

Obrazec si tudi lahko natisnete. Kliknite na povezavo: Obrazec.